Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COBBLER ICT SERVICES B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Cobbler ICT Services B.V., verder te noemen: ‘Cobbler’, statutair gevestigd te Nijkerk en haar Opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden (verder te noemen “algemene voorwaarden”) van toepassing. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld. De tekst van deze algemene voorwaarden is te bekijken en te downloaden op de website van Cobbler: https://www.cobbler.nl/. Cobbler stelt op aanvraag Opdrachtgever omgaand de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos ter beschikking.

Definities

Leverancier: Cobbler, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: iedere partij die zaken of diensten van Leverancier afneemt;

Partijen: Leverancier en Opdrachtgever;

Overeenkomst: de overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Leverancier zaken en/of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert of die door Opdrachtnemer aan Leverancier wordt geleverd, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De door Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, ander drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

1.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Leverancier haar aanbieding baseert.

1.4 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige danwel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

1.6 De door Leverancier uitgevaardigde offertes hebben een geldigheidsduur van dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Een overeenkomst met Opdrachtgever of wijziging daarvan komt pas tot stand nadat Leverancier de aanvaarding van Opdrachtgever binnen de geldige termijn heeft ontvangen, de wijziging schriftelijk heeft bevestigd danwel Leverancier met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

1.7 Leverancier is bevoegd in het geval dit naar haar inzicht noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van diensten van derden. Leverancier sluit hiervoor overeenkomsten af met de door haar ten behoeve van Opdrachtgever ingehuurde derde. Voor wat betreft die diensten verricht door een door Leverancier ingehuurde derde zullen de voorwaarden van die derden niet van toepassing zijn, maar deze algemene voorwaarden, met terzijdestelling van de voorwaarden van die derden.

1.8 Voor zover derden bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn is de Opdrachtgever gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met die derden.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten. Leverancier stelt de tarieven en prijzen voor de door haar te verrichten werkzaamheden, de te verlenen diensten vast.

2.2 Na afronding van de aangenomen werkzaamheden zendt Leverancier Opdrachtgever een nota met betrekking tot het verschuldigde resterende bedrag, na aftrek van de door Opdrachtgever reeds verrichte voorschot- en/of tussentijdse betaling(en).

2.3 In het geval er sprake is van periodieke werkzaamheden zendt Leverancier elk jaar een factuur, die betrekking heeft op het komende jaar.

2.4 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.5 Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in het vorige lid is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisge­ving van Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in wer­king zou treden indien de prijs- of tariefsaanpassing een verhoging betreft van meer dan 20%.

2.6 Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald binnen 14 dagen na factuurda­tum.

2.7 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeenge­ko­men termijn betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebre­ke­stelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschul­digd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vor­dering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

2.8 Betaling vindt steeds plaats zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.9 Al hetgeen Opdrachtgever betaalt strekt eerst tot voldoening van de verschul­digde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen.

2.10 Leverancier is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel vol­doen­de zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalings)verplichtingen van Opdrachtgever te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Leverancier het recht haar prestatie op te schorten of de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onvermin­derd het recht van Leverancier op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Indien en zodra Opdrachtgever de kredietlimiet gesteld door de krediet­ver­zekeraar van Leverancier overschrijdt, danwel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Opdrachtgever, heeft Leverancier het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, de geleverde diensten te betalen.

3. Geheimhouding en niet-overname beding

3.1 Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zoals de gegevens die via de website zijn vergaard, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

3.2 Leverancier zal opgegeven persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de privacy bepalingen, die gelden in het vestigingsland van de voor de overeenkomst registerende instantie.

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door Leverancier ingezette personeelsleden en hulpper­sonen direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden,
aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersonen anders dan via Leverancier. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Opdrachtgever aan Leverancier een boete zijn verschuldigd ter hoogte van EURO 25.000,00 (tienduizend euro), onverminderd het recht van Leverancier op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever zal in alle gevallen direct met Leverancier opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersonen van Leverancier voor zich te laten werken.

Behalve als dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of als Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel, neemt Leverancier geen kennis van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Leverancier.

Leverancier zal persoonsgegevens die worden gegenereerd of verwerkt in het kader van de Dienst niet anders verwerken dan in opdracht van Opdrachtgever, tenzij de wet anders voorschrijft. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met (de verwerking van) deze gegevens. Opdrachtgever aanvaardt de taken en verantwoordelijkheden van ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vrijwaart Leverancier van die verplichtingen. Opdrachtgever zal daartoe alle verplichtingen nakomen die de wet aan de verantwoordelijke oplegt.

4. Medewerking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, ook aan door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever ingehuurde derden, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, programmatuur, het verstrekken van de actuele gegevens etc. Gelet op de door Leverancier te leveren diensten is de Opdrachtgever verplicht meteen wijzigingen in zijn adres, telefoonnummer, rechtsvorm, contactpersoon en e-mailadres aan Leverancier door te geven, bij gebreke waarvan Leverancier geen aansprakelijkheid aanvaardt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Leverancier verstrekte gegevens en informatie.

4.2. Tenzij expliciet anders overeengekomen, dient als het aan Leverancier voor de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking te stellen materiaal aan Leverancier franco op haar vestigingsadres in Hattem te worden afgeleverd.

4.3 Indien Opdrachtgever weigert bestelde zaken af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd deze zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.4 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de te verwerken materialen, informatiedragers, elektronische bestanden, software etc. die zij Leverancier verstrekt, vrij zijn van virussen en defecten en voorts niet in strijd zijn met de wet (openbare orde en goede zeden), bij gebreke waarvan Leverancier bevoegd

is de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat Leverancier op enige wijze schadeplichtig zal zijn. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van eventuele aanspraken van derden terzake.

4.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door de Leverancier te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures, omvattende het beveiligen van gegevens door middel van het maken van een back-up, en een adequaat systeembeheer.

4.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste keuze van en de tijdige beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten. Leverancier is niet aansprakelijk voor niet aan haar toe te rekenen transmissiefouten. De aanschaf en beheer van de te gebruiken hardware en netwerken zijn uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij deze zaken ook onderwerp van de overeenkomst zijn. Leverancier zal desgevraagd aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen hardware, netwerken en verbindingen niet aan de eisen van Leverancier voldoen, is zij gerechtigd realisatie, installatie of configuratie van het systeem te weigeren.

4.7 Eventuele, op de geleverde producten aangebrachte merktekens, typeaanduiding en serienummers mogen niet gewijzigd of verwijderd worden.

4.8 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit dit artikel of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeen­komst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar ge­bruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk recht.

5. Levering

5.1 De plaats van aflevering is bij de Opdrachtgever, waarbij Leverancier gerechtigd is de vrachtkosten naar normaal tarief in rekening te brengen.

5.2 Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren. Leverancier spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar een redelijke termijn heeft gegeven om na te komen. Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)ter­mijnen die niet meer kunnen worden gehaald, behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de kant van Leverancier. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste leverings­ter­mijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeen­komst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.

5.3 Opdrachtgever dient onmiddellijk na het verrichten van de werkzaamheden het product zorgvuldig te inspecteren en te controleren of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 5 (vijf) werkdagen na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te worden gemeld.

5.4 Storingen en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige lid ge­noem­de termijn hadden kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen drie weken na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier worden gemeld.

6. Risico

6.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, program­ma­tuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdracht­gever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel op het moment dat Leverancier aan de Opdrachtgever heeft verklaard dat de producten ter beschikking van hem worden gehouden – ongeacht of Opdrachtgever wel of niet het eigendom heeft overdragen gekregen.

6.2 Opdrachtgever draagt het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat Leverancier deze onder zich heeft voor de onderhoudswerkzaamheden, Leverancier dient zorgvuldig om te gaan met ICT-apparatuur van Opdrachtgever. Het wordt aan Opdrachtgever overgelaten dit risico te verzekeren. Alvorens de apparatuur aan Leverancier voor onderhoud wordt aangeboden, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat van alle in de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een deugdelijke en volledige reservekopie is gemaakt. Indien Opdrachtgever de dienst Back-Up Central Hosting (BUCH) via Leverancier afneemt zorgt Leverancier voor een reservekopie die voldoet aan de geselecteerde bestanden en afspraken gemaakt met de Opdrachtgever.

6.3 Speciaal door Opdrachtgever bestelde producten kunnen niet worden geruild.

7. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

7.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeen­komst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaam­heden, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekort­schieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Indien Opdrachtgever (mede) uit door Leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Leverancier en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Leverancier totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

7.2 Rechten worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeen­geko­men vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Opdrachtgever dient zich als een zorgvuldig schuldenaar om te gaan met de aan Leverancier toebehorende zaken en zonder schriftelijke toestemming van Leverancier is Opdrachtgever niet gerechtigd op deze aan Leverancier toebehorende zaken een pandrecht te (laten) vestigen.

7.3 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven.

7.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft betaald.

8. Wijziging en meer- en minderwerk

8.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

8.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in het vorige lid het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Leverancier, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.

8.3 In geval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, laat dit onverlet de verplichting van Opdrachtgever de door Leverancier ter zake van de oorspronkelijke overeenkomst reeds gemaakte kosten en gederfde winst aan haar te betalen.

8.4 Voor zover voor de levering dan wel dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Leverancier Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties. De Opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met de uitvoering van het meerwerk met de door Leverancier aangegeven financiële gevolgen en eventuele aangepaste leveringstijd, tenzij Opdrachtgever zich daartegen binnen vijf werkdagen na kennisneming van het meerwerk door Leverancier schriftelijk bezwaar maakt.

9. Garantie

9.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen om de dienst te leveren voor zover van haar verlangd kan worden en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek uitvoeren.

9.2 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele ontwerpfouten binnen redelijke termijn koste­loos te herstellen indien deze binnen de in artikel 5 genoemde periode na afle­vering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in het in dat artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een on­der­houdsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.

9.3 Teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen haar verplichtingen uit het eerste en tweede lid van dit artikel te vervullen, zal Opdrachtgever aan Leverancier terstond een nauw­keurige schriftelijke opgave verstrekken van de aard van het vermoede gebrek en aan Leverancier alle overige verzochte informatie verstrekken.

9.4 Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur of programeerfouten, alsmede in onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn koste­loos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na afle­vering gedetailleerd omschreven bij Leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Leverancier gerechtigd de appa­ratuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodza­kelijkerwijs identieke, zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. De garantieverplichting vervalt indien de mate­riaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien Opdrachtgever zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Leverancier in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

9.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zul­len door Leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven (voor bestede tijd, materiaal en onderdelen).

9.6 Elke toevoeging door Opdrachtgever aan de producten met niet van Leverancier afkomstige onderdelen doet deze garantie vervallen tenzij zulke toevoeging uitdrukkelijk schriftelijk door Leverancier is goedgekeurd. Indien zodanige goed­keuring is gegeven zal zulks niet worden geacht een garantie in te houden betreffende het functioneren van de door Leverancier geleverde producten in combinatie met de niet van Leverancier afkomstige producten.

9.7 De kosten van herstel van producten:

veroorzaakt door verlies, diefstal van onderdelen, ontwrichtingen, overmatige verhitting, brand- en rookschade, overmatige stofvorming, grote elektrische netspanning, fluctuaties, algehele stroomuitval, overmatige vochtigheid en waterschade, blikseminslag, molest en vandalisme;
te wijten aan onbehoorlijk gebruik van standaardproducten en (grove) nalatigheid bij het navolgen van instructies voor het schoonhouden van de standaardproducten of gebruik in strijd met de overige voorschriften van Leverancier, het verplaatsen van (een onderdeel van) de producten, vervanging of reparatie, anders dan door of namens Leverancier;
te wijten aan het werken met materialen zoals papier, afdrukhulpmiddelen, magnetische hulpmiddelen, ponsbanden en ponskaarten, welke niet aan de door Leverancier gestelde normen voldoen;
veroorzaakt door gebruik van de standaardproducten in afwijking van de gebruiksvoorschriften- met betrekking tot onderdelen die bij normaal gebruik verslijten binnen de garantietermijn;
indien de ruimte waar de standaardproducten is opgesteld niet of niet langer voldoet aan de daaraan te stellen eisen,
zijn steeds voor rekening van Opdrachtgever.

9.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming harerzijds is Leverancier niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever te accepteren. Inontvangstname van re­tour­zendingen impliceert in geen geval erkenning door Leverancier van de door Opdrachtgever opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Opdrachtgever totdat deze door Leverancier zijn gecrediteerd.

9.9 Op de producten die door Leverancier aan Opdrachtgever worden verkocht en geleverd, zijn de (garantie)voorwaarden van de fabrikant van deze producten van toepassing. Dit houdt in dat op het onderhoud van een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ) en/of een On Site Applicatie Beheer (OSAB) drie jaar garantie wordt gegeven. Leverancier is niet aansprakelijk voor productenaansprakelijkheid in de zin van Titel 3, afdeling 3 van boek 6 BW, aangezien zij het product niet als eerste in het verkeer heeft gebracht.

9.10 In het geval een gebrek binnen de garantie van de fabrikant valt, dient Opdrachtgever Leverancier in staat te stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn te (laten) herstellen. Leverancier draagt zorg voor spoedige toezending van het product aan het reparatiecentrum van de fabrikant, die vervolgens vaststelt of het product te herstellen is of (gedeeltelijk) vervangen dient te worden. Leverancier verplicht zich tot het uiterste in te spannen om het product zo spoedig mogelijk te laten herstellen danwel bij gebleken (gedeeltelijke) onherstelbaarheid zo snel mogelijk (deels) te laten vervangen. Het vaststellen van de onherstelbaarheid van het product is voorbehouden aan het reparatiecentrum van de fabrikant.

10. Aansprakelijkheid van Leverancier

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van di­rec­te schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één kwart jaar, wordt de voor de overeenkomst be­don­gen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één contractperiode. Iedere aansprakelijkheid zal in geen geval meer bedragen dan EURO 25.000 (vijfentwintig duizend euro). Leverancier is verzekerd bij Delta Lloyd (adres: Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam). Leverancier is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid tot maximaal 2,5 miljoen euro per incident met een maximum van 5 miljoen euro per jaar.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden;
redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele bespa­ringen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.2 De hoogte van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt verminderd met:

de factuurwaarde van de producten en (resultaten) van diensten die Opdrachtgever behoudt of heeft behouden;
de reeds aan Opdrachtgever verleende crediteringen ter zake van de overeenkomst.

10.3 De aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken is uitgesloten, evenals de aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfs­stag­natie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, ver­min­king of verlies van data, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in 10.1 en dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

10.4 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekort­komingen van de eventueel via Leverancier ingeschakelde derden en/of (niet-) ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst.

10.5 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de na­koming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Opdrachtgever onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij

een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplich­tingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens pro­duct­aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden jegens haar, waaronder die betrekking hebben op rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier zijn gebruikt.

Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10.9 De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.

10.10 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

11. Overmacht

11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien Leverancier haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte (van hulppersonen), storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Leverancier alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Leverancier in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee Leverancier ten tijde van het aangaan van de over­eenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Leverancier, het niet naar behoren nako­men van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, program­matuur van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Leverancier is voorgeschreven.

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëin­digen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

12. Hosting en aanverwante diensten

12.1 Als de overeenkomst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, zal Opdrachtgever zich onthouden van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal strijdig met het Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:

– inbreuk maakt op intellectuele rechten van derden, derden te hinderen of schade toe te brengen (aan servers);

– erotisch of pornografisch is;

– smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;

– een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

– ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;

– hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

12.2 Opdrachtgever zal zich inspannen om door hem geïnstalleerde of gebruikte software met een hoge mate van zorgvuldigheid te onderhouden en om deze vrij van veiligheidslekken te houden. Opdrachtgever zal zich houden aan door Leverancier gestelde technische minimumeisen met betrekking tot veiligheid, compatibiliteit en dergelijke betreffende door Opdrachtgever gebruikte software.

12.3 Leverancier is gerechtigd om door haar beschikbaar gestelde software te verwijderen indien het voortgezet gebruik van deze software naar haar oordeel onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt. Leverancier zal Opdrachtgever daar tijdig over informeren.

12.4 Leverancier is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure, in het account en in de e-mail adressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle kosten en schade met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

12.6 Leverancier kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Leverancier bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, alles conform de bij Leverancier geldende tarieven. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.

12.7 Opdrachtgever verstrekt hierbij Leverancier een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Leverancier verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Leverancier geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Leverancier.

12.8 Indien en zodra Opdrachtgever in strijd handelt met een van deze bepalingen, of toestaat dat derden hiermee in strijd handelen is Leverancier gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Diensten per direct te ontzeggen of maatregelen te treffen om een einde te maken aan de overtreding, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

13. Domeinnamen en IP-adressen

13.1 Als de overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, zal Opdrachtgever, dan zijn de aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De SDIN beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Leverancier vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

13.2 Indien de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, zal Opdrachtgever dit uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Leverancier vernemen. Een factuur voor registratiekosten geldt niet als een bevestiging van registratie.

13.3 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade die verband houdt met (het gebruik of verlies van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever. Hieronder valt mede schade geleden door Leverancier in verband met het op naam van Leverancier geregistreerd houden van een domeinnaam ten behoeve van Opdrachtgever.

13.4 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam.

13.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd de Domeinnaam op te zeggen, zonder dat zij jegens Leverancier schadeplichtig wordt.

14. Ter beschikking gestelde computersystemen en/of apparatuur

14.1 Als de overeenkomst (mede) strekt tot het ter beschikking stellen van computersystemen of andere apparatuur, dan blijft het ter beschikking gestelde eigendom van Opdrachtgever en in bruikleen verstrekt aan Leverancier voor de duur van de Overeenkomst. Voor dit recht van bruikleen is Leverancier geen vergoeding verschuldigd.

14.2 Leverancier zal de ter beschikking gestelde apparatuur uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade aan de ter beschikking gestelde apparatuur.

15. Beschikbaarheid van haar systemen – back-ups

15.1 Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar Leverancier biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

15.2 Opdrachtgever erkent dat de beschikbaarheid van het internet en andere technische zaken de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de door Leverancier gerealiseerde systemen en netwerken kunnen beïnvloeden.

15.3 Leverancier is gerechtigd het systeem (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Leverancier te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Opdrachtgever jegens Leverancier ontstaat. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

15.4 Het maken van reservekopieën (back-ups) is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, behoudens als zulks anders met Leverancier is overeengekomen. Ingeval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, zal Leverancier de laatste versie van eventuele in haar bezit zijnde reservekopieën niet eerder vernietigen dan na ommekomst van 2 weken na beëindiging van de Overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om bij beëindiging van de Overeenkomst tijdig te verzoeken om een reservekopie.

15.5 Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Opdrachtgever erkent dat Leverancier hierbij afhankelijk is van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering in de weg staat.

15.6 Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Leverancier zal zich inspannen om Opdrachtgever hierover tijdig te informeren.

15.7 Indien naar het oordeel van Leverancier een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Leverancier of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Leverancier gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Leverancier is gerechtigd alle kosten en schade die in redelijk verband met een dergelijk gevaar staan op Opdrachtgever te verhalen.

16. Beëindiging overeenkomst

16.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

16.2 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmid­del­lijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de Opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

16.3 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeen­komst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

17. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

17.1 De Opdrachtgever verkrijgt het eigendom van de wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever zal Leverancier deze gegevens niet verstrekken aan derden.

17.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, de onderliggende techniek van ontwikkelde apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, scrips, documentatie, rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen, foto’s, software, prototypes, scrips, handleidingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten alsmede de eigendom van de content van de website, welke rechten bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten zonder voorafgaande toestemming van Leverancier. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

17.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handels­namen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

17.4 Voor het geval dat Leverancier haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroep­bare toestemming aan Leverancier of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

17.5 Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden met betrek­king tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.2 Geschillen welke tussen Leverancier en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aan­leiding van een tussen Leverancier en Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, wor­den beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, een en ander onverminderd het recht van partijen een voor­ziening in kort geding te vragen en onverminderd het recht der partijen tot het treffen van rechtsmaatregelen tot zekerheidsstelling.